top of page

BESÖKSCENTRET

TURERNA KRING ETT BESÖKSCENTER I BOMARSUND

De långt utdragna planerna på ett besökscenter i Bomarsund, har återigen dammats av, i och med att nuvarande landskapsregering (LR) har antagit målsättningen att ett besökscenter skall stå klart i Bomarsund, som en gåva till självstyrelsens 100-årsjubilemum 2021-22. Olika diskussioner och utspel angående lite mer betydande satsningar i Bomarsund, har pågått, åtminstone sedan tidigt 1970-tal.

Satsning med offentliga medel på service och aktiviteter i Bomarsund har under årens lopp, förutom av privata intressenter, drivits av bl.a. Sunds kommun, som i uppvaktningar och brev till LR försökt pressa på för att få politiskt stöd på högsta nivå för dessa satsningar. Responsen har dock varit svag. En ljusning kunde skönjas i slutet av 1970-talet, när statens fångvårdskoloni etablerades i Kastelholm och började rusta upp Kastelholms slott. Efter att slottet var restaurerat uttalades vissa löften om att fångvårdskolonin sedan skulle flytta till Bomarsund och fortsätta med verksamheten där. Verksamheten i Kastelholm drog ut på tiden, mycket på grund av att det fanns så mycket att göra där och en hel del uppgifter tillkom under arbetets gång. Det ledde till att när arbetena i Kastelholm var klar att slutföras så drogs statens fångvårskolonier in och den typen av fångvård var ett avslutat kapitel.

 

DELGENERALPLAN

För att överhuvudtaget skapa möjligheter för satsningar i Bomarsund så togs i slutet av 1980-talet initiativ till uppgörande av en delgeneralplan över Bomarsund och Prästö. Landskapet Åland är den största markägaren, men det finns också ett ganska stort antal privata markägare inom det historiskt intressanta området. Kommunerna har planeringsmonopol, så det blev i det här fallet Sunds kommun som blev huvudman för planeringen, med starkt stöd av dåvarande landskapsstyrelse. Kostnaden för planeringen bestreds till allra största delen av landskapsstyrelsen. Planeringsgruppen som tillsattes bestod förutom av representanter för kommunen och landskapsstyrelsen av fyra sakkunniga arkitekter. Ett gediget och omfattande förarbete vidtog, med undersöknings- och forskningsarbeten för att få fram ett bra och vederhäftigt underlag för delgeneralplanen. Delgeneralplanen som fastställdes av Sunds kommun 1993, består av textdelar och en kartdel med beskrivning. Nu fanns det möjligheter att gå vidare, diskussioner fördes och medel togs upp i landskapets budget i slutet av 1990-talet för ett besökscenter, som eventuellt, skulle uppföras på en befintlig magasinsgrund. I delgeneralplanen fanns ingen specificerad plats fastslagen för ett besökscenter. Planerna strandade, mycket på grund av arkeologiska skäl och politisk oenighet.

BOMARSUNDSSÄLLSKAPET BILDAS

2003 bildades Bomarsundssällskapet r.f. med nedanstående syfte och verksamhet:

”Föreningens syfte

Föreningens syfte är att Förmedla och främja kunskapen om Bomarsunds historia och dess betydelse för det åländska samhället och den åländska identiteten, samt att bidraga till att utveckla Bomarsundsområdet som kulturhistoriskt besöksmål.

Föreningens verksamhet

Verksamhetsformerna är att ta tillvara minnen från Bomarsunds- och Skarpanstiden och göra dem tillgängliga för allmänheten  att verka för åstadkommandet av ett besöks- och aktivitetscentrum genom att ta initiativ, lägga fram förslag och ge utlåtanden att ordna föredrag, kurser och seminarier med anknytning till Bomarsund att arrangera exkursioner för medlemmar och andre intresserade till platser med anknytning till Bomarsund och andra motsvarande aktiviteter för att befrämja föreningens syfte.”

I och med föreningens bildande fick åter planerna på byggandet av ett besökscenter ny fart, bl.a. diskuterades uppförandet av en kopia av ett torn, vilket skulle blivit ett väldigt magnifikt och spektakulärt besökscenter, som säkert givit eko långt utanför landskapets gränser. Kostnaderna för tornkopian var dock i högsta laget och planerna fick skrinläggas. Bomarsundssällskapet fortsatte med lobbyverksamheten och uppvaktade 2005 dåvarande landskapsregering och anhöll om att en satsning på ett besökscenter i Bomarsund skulle börja planeras fortast möjligt.

KOMMITTÉ 2005-07

Det ledde sedan till att en arbetsgrupp tillsattes i okt. 2005, med dåvarande kulturministern, som ordförande och representanter från Sunds kommun, Bomarsundssällskapet, Ålands turistförbund och representanter för de politiska partierna, som då ingick i regeringen. Arbetsgruppen gick under namnet   ”Kommittén för ledningen av utvecklingen av Bomarsundsområdet”. I kommittéarbetet deltog också ett antal sakkunniga inom olika områden.

Efter att de förberedande arbetena slutförts och ett preliminärt rumsprogram gjorts upp, utlystes en arkitekttävling för att upprätta arkitektritningar för det planerade besökscentret. Arkitektbyrå Auer och Sandås från Helsingfors vann denna tävling och planeringsarbetet fortsatte. Efter upphandlingsförfarande anlitades även landskapsarkitekt Gretel Hemgårds firma från Helsingfors för att uppgöra förslag till landskapsplan över Bomarsund och Prästö. Kommitténs arbete pågick i nästan två år och var klart på hösten valåret 2007. Det innebar sedan att den då sittande regeringen förlorade valet och ny regering tillsattes och i det skedet var inte ett besökscenter i Bomarsund av högsta prioritet. Dessutom uppstod det en ekonomisk kris både på Åland och i omvärlden, som allvarligt skakade om samhället och viktigare åtaganden måste skötas i första hand. Först 2011 togs besökscenterplanerna upp på nytt, medel för byggandet budgeterades, driftsavtal tecknades med Sunds kommun och allt såg då lovande ut…. Men det kom ett val emellan, som gjorde att det uppstod en ny majoritet, som bildade en ny regering med andra prioriteringar än föregående regering. Besökscentret sköts återigen på framtiden.

MOTGÅNGAR

Då kändes det verkligen tungt, det borde finnas ett system där överenskomna projekt skulle tillåtas gå vidare, när dessa varit på gränsen till att förverkligas. På det politiska planet hände ingenting under åren 2012-2015, beträffande satsningar i Bomarsund. Inför valet hösten 2015 laddade vi inom styrelsen för Bomarsundssällskapet upp med att uppvakta partierna genom brev och att ställa frågor i valdebatterna. Under valrörelsen förekom en hel del diskussion om Bomarsund och betydelsen av att det historiska skeendet skulle lyftas upp och dess betydelse för det åländska samhällets utveckling ges större utrymme, bl.a. genom byggandet av ett besökscenter i Bomarsund. Alltså något positivare tongångar!

 

MEDVIND!

Valet 2015 gick i rätt riktning, genom att partier som visat sig positiva till satsning i Bomarsund bildade regering. Däremot fick vi inom Sällskapet signaler om att driften för besökscentret borde vara ordnad på privat basis, för att en offentlig investering i besökscentret skulle vara möjlig. Det innebar att vi i styrelsen började kontakta resebranschens företag och andra företag med turistiska intressen, Sunds kommun, föreningar och organisationer, i avsikt att skapa en stiftelse med dem och tillsammans med LR, för att handha besökscentrets drift. Det lyckades med branschen, men inte med LR! Trots detta står vi nu sommaren 2018 inför det faktum att planering pågår för ett besökscenter i Bomarsund – inte det som planerades 2007-utan ett nytt komplex. Vi väntar med spänning på vad som skall komma ut av detta och hoppas på att spaden skall sättas i jorden innan valet 2019!      

 

IGEN EN SLUTRAPPORT    

Före jul 2019 presenterade arbetsgruppen som letts av lagtingets vicetalman Viveka Eriksson sin slutrapport för byggandet av ett besökscenter i Bomarsund. Då stod det redan klart att det skulle bli en omorganisering av den fortsatta planeringen av besökscentret under 2020. I valet hösten 2019 hade dåvarande regeringspartierna förlorat valet och nya krafter med Centern i spetsen hade tagit vid. Det var i alla fall såtillvida säkert att planeringen skulle fortsätta och enigheten var stor för att besökscentret skulle förverkligas och stå klart för invigning till 100-årsjubiléet 2022. Det kändes som en stor framgång att det nu verkade klart att projektet skulle förverkligas. Sällskapets nästan 20-åriga engagemang och envetna arbete för ett besökscenter i Bomarsund ser ut att äntligen bära frukt. Till gagn för hela Åland! Stort tack till alla som arbetat för och stött projektet hela vägen.  

PLANERINGEN FORTSÄTTER...

I februari 2020 beslöt den nya landskapsregeringen ledd av Centern att projektet fortsätter och skall genomföras så att det står klart till jubiléet 9 juni 2022. Dock beslöt landskapsregeringen att göra vissa ändringar i det förslag som lades fram i slutrapporten till julen 2019. Bland annat beslöts att det planerade caféet skulle slopas, med motivering att samhället inte skulle driva konkurrerande verksamhet med lokala företagare. Det var ett beslut som vi inom Sällskapet inte fick besked om förrän våren 2020. LR:s beslut att slopa caféet gjorde oss inom Sällskapet bestörta!  Det ledde sedan till att vi uppvaktade kulturminister Annika Hambrudd och näringsminister Fredrik Karlström i sept. 2020, men med fruktlöst resultat. Beklagligt att en viktig del av servicen i besökscentret tagits bort. 

Den fortsatta planeringen leds av en styrgrupp ledd av lagtingsledamot Jörgen Pettersson och som projektledare verkar fortsättningsvis Graham Robins. Det har också utsetts en referensgrupp, där Bomarsundssällskapet är representerat. Den gruppen började sitt arbete i slutet av juli 2020. Landskapets fastighetsverk ansvarar för byggnadens planering, där arkitekt Daniel Andersson ansvarar för de byggnadstekniska planeringsarbetet. Från Bomarsundssällskapets sida är vi mycket missnöjda med att vi inte fått ta del av byggnadens planering innan dess utformning till stora delar fastslagits. 

bottom of page